Basisschool

Op onze school hebben we vertrouwen in elkaar en gaan we respectvol met elkaar om, zodat er een veilige basis is. Wij investeren in een goede relatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders om samen bij te dragen aan ontwikkeling. Fundamenteel is dat we elkaar écht zien. Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen; zij worden eigenaar van hun leerproces. Door uit te gaan van kwaliteiten, oog te hebben voor talentontwikkeling en samen te werken, verwerven we kennis en vaardigheden die nodig zijn om de maatschappij vorm te geven.

Volgens Biesta (2012) bestaat goed onderwijs uit elementen vanuit drie domeinen. Allereerst is er het domein van de kwalificatie. Hier gaat het om de rol die het onderwijs speelt in het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen en jongeren kwalificeren om iets te doen. Dit iets kan heel specifiek zijn – zoals kwalificatie voor een beroep – of meer algemeen – gekwalificeerd raken om in een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven.

De visie van De Optimist gaat uit van alle drie doeldomeinen met duidelijke focus op de persoonsvorming. Een moreel kader is volgens Biesta (2012) nodig om goed te kunnen oordelen wat we pedagogisch gezien mee willen geven om tegemoet te komen aan onze missie: kinderen optimaal voorbereiden op de snel veranderende maatschappij, om deze vorm te kunnen geven.

De visie van de Optimist is opgebouwd uit de drieslag van Biesta (2012). Een duidelijke fundering bestaat uit de kernwoorden:

 • Vertrouwen
 • Respectvol
 • Veilig
 • Samenwerken

Deze elementen vinden wij de belangrijke basis die onder alle drie de domeinen is onder te verdelen. Bovendien staan ze in onze kernwaarden. Ons ethisch kompas van waaruit we met elkaar om willen gaan. Fysiek zichtbaar zijn is volgens ons een zeer belangrijke eigenschap. Het moet duidelijk zijn bij wie je terecht kunt. Voor de veiligheid en het welzijn van de kinderen vinden we het belangrijk om duidelijk beleid te hebben tegen pesten en een duidelijk kader voor iedereen over hoe we met elkaar omgaan

 • Elkaar echt zien
 • Zelfstandigheid
 • Eigenaarschap

Op de optimist mag iedereen zichzelf zijn. We willen elkaar horen en zien. Daarbij luisteren we écht naar elkaar en praten we met elkaar om er ook iets mee te doen. We willen elkaar namelijk begrijpen en dat start met goed luisteren om na te gaan wat er echt wordt gezegd. Openheid komt hierin weer sterk naar voren. We gaan het gesprek aan met kinderen en met groepen kinderen. We geven alle kinderen het podium en er is ook veel aandacht voor minderheden of de meer introverte mensen. We zijn betrokken bij het dagelijks welbevinden van elkaar. Investeren in de relatie vinden we hierbinnen cruciaal. De leerkrachten hebben ook hierin een belangrijke voorbeeldrol en fungeren als rolmodel. Samenwerken in een driehoek met kinderen en ouders vinden wij belangrijk om tot ontwikkeling in zelfstandigheid te komen. Vanaf de onderbouw willen we verantwoordelijkheid nemen en geven, vertrouwen geven en taken en rollen geven. De coachende rol van de leerkracht helpt bij het reflecteren. Het stellen van persoonlijke doelen brengt kinderen en volwassenen in staat om te komen tot zelfstandigheid. Op de Optimist maken kinderen hun eigen keuzes en stimuleren we, vanuit een coachende rol om de kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling. Oorzaken en gevolgen benoemen vinden we daarin belangrijk. Door het stellen van persoonlijke doelen.

Kwaliteiten en talentontwikkeling

Op De Optimist willen we uitgaan van sterke en positieve eigenschappen die al aanwezig zijn en daarnaast het vermogen om iets heel goed te kunnen. Het eerste jaar van De Optimist willen we gebruiken om heel scherp te krijgen wat dit concreet betekent voor ons onderwijs en hoe we dit in combinatie met competenties (kennis en vaardigheden) krachtig kunnen inzetten passend bij onze missie.

Onze kernwaarden

De Kernwaarden van de Optimist gaan over de normen, waarden en overtuigingen van onze school en haar medewerkers. Kernwaarden fungeren voor ons als ethisch kompas en vormen de “kern” van de identiteit. Ze geven kort en krachtig weer “de manier waarop wij de dingen doen die we doen”. Omdat onze idealen, bestaansrechten en principes ook duidelijk in onze visie naar voren komen hebben we onze waarden in de volgende

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Respect
 • Openheid
 • Betrokkenheid
 • Eigenaarschap & zelfstandigheid

Kindgericht onderwijs

Onze visie is vanuit de kern van ons onderwijshart naar boven gekomen en heeft componenten die aansluiten bij toekomstgericht onderwijs en meer gepersonaliseerd leren. Wij zetten de komende jaren vanuit dit gezamenlijk verlangen de weg in van leerstofgericht- onderwijs naar meer Kindgericht onderwijs.

De kern van gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs is voor ons dat het onderwijs wordt vormgegeven

 • met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt
 • op basis van welbevinden en betrokkenheid
 • en een zelfstandige leerhouding van de leerling,
 • Openheid
 • binnen een variëteit aan leerroutes en werkvormen,
 • ondersteund door ICT.

Bij kindgericht onderwijs zijn de ontwikkeling en mogelijkheden van de leerlingen het uitgangspunt. Het gaat uit van 10 principes:

 • Elk kind is uniek.
 • Binnen het onderwijs staat de persoonlijke ontwikkeling centraal.
 • Stimuleert de metacognitieve (sociale) vaardigheden en de persoonsontwikkeling.
 • Ondersteunt de competentiebeleving.
 • Betrokkenheid
 • Eigenaarschap & zelfstandigheid
 • Leerlingen zijn (mede) eigenaar van het eigen leerproces.
 • Gericht op een ononderbroken ontwikkeling.
 • Maakt gebruik van gepersonaliseerd leren.
 • Maakt gebruik van samenwerkend leren.
 • Laat leerlingen onderzoekend leren.
 • Leert kinderen eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling

Kindgericht onderwijs kan op vele manieren vorm krijgen en als Optimist gaan we daar kleine stappen in maken. In die stapjes wordt het klassikaal onderwijs langzaam losgelaten en wordt het onderwijs steeds meer afgestemd op dat wat elke leerling afzonderlijk nodig heeft. Daarnaast is er meer en meer ruimte voor de talenten en andere vaardigheden van leerlingen en de leerkrachten. Ook krijgt de leerling meer zeggenschap over zijn leerproces en verandert de rol van de leraar meer van die diegene die alles bepaald naar een coach die samen met de leerling kijkt wat die nodig heeft.