Onze Visie

De Optimist is een KC, een Kind Centrum. Dit is een plek waar kinderen van 2 tot en met 12 jaar, en in de toekomst van 0 tot 12 jaar, terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Wij bieden onderdak aan de peuteropvang, een basisschool en buitenschoolse opvang in de wijk Stroom Esch in Borne. We beschouwen opvang en onderwijs niet als gescheiden werelden. Beide zijn gericht op de ontwikkeling van het kind, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en expertise.

Missie

Binnen KC De optimist willen we de betrokken en professionele partner voor ouders zijn en kinderen optimaal voorbereiden op de snel veranderende maatschappij.

Visie

Bij KC De Optimist hebben we vertrouwen in elkaar en gaan we respectvol met elkaar om, zodat er een veilige basis is. Wij investeren in een goede relatie tussen de kinderen, de medewerkers en de ouders, om samen bij te dragen aan ontwikkeling. Fundamenteel is dat we elkaar echt zien. Onderwijs en opvang zijn beide gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen. Vanaf het begin werken wij aan eigenaarschap. Door uit te gaan van kwaliteiten, oog te hebben voor talentontwikkeling en samen te werken, verwerven we kennis en vaardigheden die nodig zijn om de maatschappij vorm te geven.

Pedagogische omgeving

Omdat kinderopvang en school in één gebouw zijn gehuisvest, gaan kinderen gemakkelijk over van opvang naar onderwijs. In opvang en onderwijs stemmen we onze educatieve programma’s op elkaar af. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij hun talenten worden ontdekt en tot hun recht komen. We richten ons op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Daartoe bieden we een veilige en leerrijke omgeving, waarbij spelen en leren, samenleven en ontdekken, hand in hand gaan. Voorwaarde voor een goede ontwikkeling is dat kinderen zich thuis voelen tussen alle mensen om zich heen en dat die mensen een gemeenschap vormen. Een omgeving waarin de mensen aandacht hebben voor elkaar en bij elkaar betrokken zijn. Daarom wil IKC De Optimist kinderen een omgeving bieden waarin zij zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. We streven naar doorgaande ontwikkelingslijnen. Dit doen wij binnen IKC De Optimist in samenspraak met onze partners vanuit de zorgstructuur, te weten de Jeugdgezondheidszorg, de logopedistes, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, educatieve partners etc.

Pedagogisch Klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om kinderen te laten leren. Binnen ons kindcentrum streven wij er naar dat elk kind zich veilig en geborgen voelt. Daarenboven creëren wij een uitdagende leeromgeving voor alle kinderen. Ons onderwijsaanbod daagt onze kinderen uit om tot goede prestaties te komen en zich verder te ontwikkelen, waarbij wij oog hebben voor de verschillende talenten van elk kind. We leren de kinderen dat zij op een respectvolle manier met elkaar omgaan, waarbij oog is voor de eigenheid van elk kind. Niet alleen het individuele kind, maar ook het groepsproces heeft de continue aandacht van de medewerkers. Hiervoor is het van belang dat er een goede relatie is tussen de pedagogisch medewerker/leerkracht, het kind en ouder(s).

Samenwerken met ouders

De driehoek kind – ouder – kindcentrum vinden we bij De Optimist de kern van een goede samenwerking. Vertrouwen, veiligheid en respect zijn voorwaardelijk om kwalitatief goede opvang te bieden, elkaar te helpen, leren samen te werken en om tot ontwikkelen en leren te komen.

Ouders zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner, zowel informeel als formeel. Wij streven er naar ouders goed te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind in de breedste zin van het woord.